مدیریت عمرانی و شهرسازی

شماره پست در سازمان تفصیلی ردیف عنوان پست سازمانی  ملاحضات
معاونت عمرانی و خدمات شهری
۱۳ ۳ معاون۱
۱۴ ۴ متصدی امور دفتری و بایگانی
مدیریت عمرانی و شهرسازی
۱۵ ۱ مدیر (کارشناس شهرسازی) (ابوالفتح رحمانی)
۱۶ ۲ کارشناس عمران (ابوذر رمضان زاده)
۱۷ ۳ کارشناس عمران (امور پیمانها و قراردادها) (سید محمد رضا برنجانی
۱۸ ۴ کارشناس معماری و شهرسازی (حسن هوشیار)
۱۹ ۵ کارشناس معماری و شهرسازی
۲۰ ۶ دبیر کمیسیون ماده صد (کارشناس عمران)
۲۱ ۷ کارشناس عمران و مأمور بازدید
۲۲ ۸ کارشناس عمران و مأمور بازدید
*****************************
                             ۱٫ صرفاً فارغ التحصیل رشته های معماری و شهرسازی، عمران و راه و ساختمان در مقاطع کارشناسی
فهرست