مدیریت اداری و مالی

شماره پست در سازمان تفصیلی ردیف عنوان پست سازمانی ملاحضات
۴۴ ۱ مدیر (کارشناس)
۴۵ ۲ کارشناس امور اداری (نرگس تیموری آرخلو)
۴۶ ۳ کارگزین (ابراهیم تقی پور)
۴۷ ۴ کارگزین
۴۸ ۵ کارشناس مسئول امور مالی
۴۹ ۶ حسابدار (سمیه رفیعی)
۵۰ ۷ حسابدار
۵۱ ۸ مسئول درآمد (علی ابراهیمی)
۵۲ ۹ مأمور وصول
۵۳ ۱۰ ممیز
۵۴ ۱۱ ممیز
۵۵ ۱۲ مسئول نوسازی (مسئول کمیسیون ماده ۷۷) (فرامرز کشاورزی)
۵۶ ۱۳ ممیز
۵۷ ۱۴ کارپرداز
۵۸ ۱۵ انباردار
۵۹ ۱۶ جمعدار و امین اموال
فهرست