شماره پست در سازمان تفصیلی

ردیف

عنوان پست سازمانی

 ملاحضات
دبیرخانه شورای اسلامی شهر
۶۰ ۱ کارشناس پیگیری مصوبات شورا
۶۱ ۲ متصدی امور دبیرخانه شورای اسلامی شهر
*******************************