دبیرخانه شورای اسلامی شهر

شماره پست در سازمان تفصیلی ردیف عنوان پست سازمانی ملاحضات
دبیرخانه شورای اسلامی شهر
۶۰ ۱ کارشناس پیگیری مصوبات شورا
۶۱ ۲ متصدی امور دبیرخانه شورای اسلامی شهر
*******************************
فهرست