حوزه شهردار

شماره پست در سازمان تفصیلی ردیف عنوان پست سازمانی  ملاحضات
حوزه شهردار
۱ ۱ شهردار
۲ ۲ مسئول دفتر
۳ ۳ مسئول حراست
۴ ۴ متصدی حراست
۵ ۵ کارشناس روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات
۶ ۶ بازرس
۷ ۷ کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی
۸ ۸ کارشناس حقوقی
۹ ۹ کارشناس املاک
۱۰ ۱۰ کارشناس آمار و اطلاعات و امور رایانه
۱۱ ۱۱ کاردان امور رایانه
۱۲ ۱۲ متصدی امور دفتر و بایگانی
********************************
فهرست