تماس با روابط عمومی

سازمان شهرداری دوگنبدان

آدرس: بلوار ولیعصر- شهرداری دوگنبدان- کدپستی: ۷۵۸۱۶۳۳۹۳۱

تلفن روابط عمومی: 0743۲۲۲۱۹۸۷

فکس: ۰۷۴۳۲۲۲۹۰۹۳

شماره ثبت: ۲۱۷۰۰۰۲۱۹۰۵۰۰

شناسه ملی: ۱۴۰۰۲۵۸۹۳۳۶

کد اقتصادی: ۴۱۱۴۱۴۳۳۱۹۴۴

چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟

فهرست